Důvody proč nezrušit zařízení

 • Malé zařízení – možnost přiblížit se rodinnému typu, větší individualizace péče.
 • Spolupráce se školami hlavního proudu – široké spektrum nabízených oborů (od výučního oboru E po maturitní či nástavbové). Kontakt s vrstevníky bez poruchy chování.
 • Spolupráce s organizacemi a institucemi mimo zařízení (Spektrum, adiktologická ambulance, Psychocentrum, Městská policie, MŠ atd.) – zapojení do života města, součást komunity, možnost osvojení si různých rolí.
 • Poloha v centrum města – v dostupné vzdálenosti pěšky jsou veškerá veřejná zařízení (nádraží, obchod, kino, náměstí atd.).
 • Dostupnost z okolí – na trase vlaků Praha-Brno, přímé autobusové spojení na Pardubice, Hradec Králové, Olomouc. Zmenšují se dojezdové časy při kontaktu s rodinou.
 • Nízká útěkovost – za období posledních 10 let se jedná v průměru o 15 útěků ročně, nejčastěji v délce trvání do 24 hodiny a u poloviny případů se jednalo o jediný útěk chlapce za daný školní rok.
 • Stabilní a kvalifikovaný tým – pracovníci splňují požadavky stanovené Zákonem o pedagogických pracovnících (1 vychovatel si vzdělání doplňuje)
 • Různorodý tým, co do věkové i genderové struktury – možnost chlapců identifikovat se s mužským vzorem, osvojit si chování a vztahování se k různým osobám, rozvíjet různé zájmy.
 • Spolupráce s rodinou a OSPOD – pravidelná účast na případových konferencích:
  Za uplynulých 6 let (od školního roku 2014/2015 do roku 2019/2020) jsme se zúčastnili 37 případových konferencí, tedy v průměru 6 konferencí za školní rok.  Bohužel průměr snižuje číslo z loňského roku díky coronavirové situaci v naší zemi. Přibližně z 90% jsme setkání nás, sociálních kurátorů, rodičů a dalších participujících odborníků (učitelů, psychologů, adiktologů atd.) u kulatého stolu iniciovali my. Případové konference jsou moderním nástrojem sociální práce a jejich cílem je aktivizace klienta a jeho podílení se na věcech, které se ho dotýkají a mají vliv na jeho život a budoucí kvalitu života.
 • Spolupráce s rodiči:
  • Pokud mají rodiče zájem, mohou kdykoli po telefonické dohodě navštívit naše zařízení, lze dohodnout i nocleh na startovacím bytě. Průběh návštěvy vždy vychází z potřeb rodičů či rodinných příslušníků.
  • Nabízíme také možnost naší návštěvy v rodině.
  • Pokud mají rodiče zájem, zajistíme i rodinou terapii ve spolupráci s externími odborníky.
  • Pravidelně dochází k telefonickým či emailovým konzultacím, čehož je využíváno ze strany rodičů nejvíce.
  • Jsou podporovány rodičovské kompetence a postupné zlepšování narušených rodinných vazeb.
 • Součástí VÚ je ambulance střediska výchovné péče, které poskytuje poradenské služby rodinám ze Žďáru nad Sázavou a okolí (vytváříme podmínky pro předcházení vzniku rizikového chování a doporučujeme na základě vyšetření vhodnou formu podpory a péče) (zmínit dostupnost - daleko)

Další přednosti našeho zařízení:

Prioritou je vzdělávání a příprava na profesní život- čemuž odpovídá i hodnocení- podpora samostatného vstávání, zavedení aktivních činností, pravidelná příprava do školy, podřízení režimu návštěvám škol, snaha o motivaci chlapců k docházce do školy- finanční odměna za nulovou neomluvenou absenci, za vysvědčení bez nedostatečných… snažíme se, aby nedocházelo k předčasnému vyloučení chlapců ze vzdělávání, intenzivně komunikujeme se školami a hledáme společně řešení nastalé situace (kázeňské problémy či učební obtíže)…

V rodině při školní docházce selhávají, čímž se problémové chování prohlubuje a nabaluje na sebe další negativa- prohlubují se bariéry – účast v závadové partě, experimentování s návykovými látkami, trestná činnost (drobné krádeže), toulání, záškoláctví.

Vyloučení ze škol běžného proudu má mnoho negativních dopadů, dost na tom, že je dítě vytrženo ze svých sociálních vazeb- to důležité, když tyto vazby patologické a ohrožují jeho zdravý vývoj. Dítě je provázeno a podporováno ve školní docházce a režimově vedeno k pravidelné školní přípravě, která vychází z potřeb dítěte- učí se, co potřebuje, pracuje na tom, co potřebuje vypilovat a má k dispozici podporu pedagogických pracovníků.

Návštěva civilní školy chlapce nestigmatizuje, vysvědčení či získaný výuční list si nelze nijak spojit s ústavní výchovou a chlapci tedy nikde nemusí uvádět, že pobývali ve výchovném ústavu. Zároveň styk s intaktní vrstevnickou skupinou má pozitivní vliv na jejich chování + se tím minimalizují negativní dopady ústavní péče jako je – posun normy, ponorková nemoc, atd.

Vycházíme z premisy, že minimálně výuční list podpoří uplatnění chlapců na trhu práce. V posledních 5 letech se nám daří zvyšovat kvalifikaci našich chlapců a jejich lepší uplatnitelnost na trhu práce prostřednictvím projektu nadačního fondu Albert, s jehož pomocí máme finanční prostředky na zaplacení kurzů autoškoly.

Potřebnost

 • Specifické zaměření zařízení – otevřený typ zařízení - jedno z mála v ČR, vysoké motivační hledisko volného režimu.
 • Jediné zařízení pro chlapce v Kraji Vysočina (Jihočeský, Pardubický kraj).
 • Pokrytí potřebnosti krajů Jihočeského, Pardubického, Olomouckého, Královehradeckého Jihomoravského, Středočeského, Zlínského a dalších.
 • Pokrytí požadavků o umístění chlapců  z oblasti celé Moravy – zařízení, které přijímají chlapce na Moravě je  9, v Čechách 14.
 • Požadavky OSPOD na umístění chlapců, zájem rodičů i samotných chlapců o toto zařízení a velký zájem o setrvání i po ukončení ústavní výchovy v souvislosti s dokončením studia
 • Dobré reference ze strany rodičů, OSPOD státního zastupitelství, města, dobré hodnocení ČŠI.

Mapa zařízení ústavní výchovy v ČR (ke dni 17.5.2021)