Středisko výchovné péče

Úvod

Součástí zařízení je ambulance střediska výchovné péče, která poskytuje poradenství rodinám a dětem, které se nachází v tíživých životních situacích (porozvodové stavy, sebevražedné tendence, problémy spojené se školou, sebepoškozování, poruchy chování a jiné). Tímto je realizována prevence rozvoje závažnějších poruch chování. Spolupracujeme se školami, školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), OSPOD, zdravotnickými zařízeními, policií, psychiatry, neziskovým sektorem – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

 

Proč zachovat SVP?

 •  Ambulance střediska výchovné péče vznikla na základě potřeby obyvatel Žďáru nad Sázavou a okolí a institucí zabývajícími se vzděláváním a výchovou dětí.
 • Obyvatelé Žďáru nad Sázavou a okolí mohou využívat služeb Střediska výchovné péče, které se pro ně díky jeho vzniku staly časově a finančně dostupné (nejbližší jiné ambulance středisek výchovné péče se nachází minimálně 40 km od Žďáru nad Sázavou).
 • V průběhu našeho tříletého fungování jsme zajišťovali péči a spolupracovali s celkem 130 rodinami.
 • Aktuálně ambulanci navštěvuje zhruba 80 rodin s dětmi.
 • Ambulanci navštěvují klienti na doporučení OSPOD, mateřských, základních a středních škol, pedagogicko-psychologických poraden, pediatrů, psychiatrů nebo samotných rodičů.
 • V rámci naší ambulance realizujeme i podpůrné skupiny pro děti a rodiče 

 

Přednosti Střediska výchovné péče

 • Posláním střediska je pomoci dětem, členům rodiny, pedagogům a dalším osobám porozumět příčinám obtížné situace a posílit je v hledání cest k řešení.
 • Středisko provází své klienty v nalézání zdravého, bezpečného a odpovědného způsobu života, ve kterém dítě může naplňovat své vývojové potřeby a potenciály.
 • Středisko poskytuje služby založené na profesionalitě, provázanosti a vzájemné spolupráci a využívá práci s celým sociálním systémem dítěte (zapojení členů rodiny, pedagogů nebo dalších důležitých osob a organizací)
 • Klademe důraz na práci s celou rodinou
 • Máme stabilní a kvalifikovaný tým
 • Středisko zastává především zájem dítěte
 • Bezplatnost služeb, časová a místní dostupnost
 • Krátké objednací lhůty
 • Spolupráce s dětmi a jejich rodinami probíhá intenzivně, konzultace jsou sjednávány většinou několikrát do měsíce za účelem co nejrychlejší stabilizace obtíží