Zrušení neřeší otázky

Plánované ukončení činnosti pracoviště k 30. 6. 2023 neřeší otázky:

  • dalšího využití této budovy, která je v centru města, a s tím spojené provozní náklady na chod opuštěného objektu (budova má být předána ÚZSVM - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových)
  • naplnění odkazu v kupní smlouvě (viz níže výňatek z kupní smlouvy)
  • 10 let udržitelnosti vyplývající z poskytnuté dotace na koupi objektu
  • činnosti ambulance střediska výchovné péče, které je v regionu potřebné

 

Výňatek z kupní smlouvy k prodeji budovy ústavu MŠMT se závazkem využívání budovy pro děti

 

III.
Prodávané nemovitosti město nabylo od paní Barbory Smeykalové, která je bezúplatně postoupila v roce 1946 s tím, že tyto nemovitosti mají a smí sloužit vždy a jen účelům sledovaným Okresní péčí o mládež, zejména umístění sirotků a opuštěných dětí okresu Města Žďáru nad Sázavou do patnáctého roku jejich věku a jiným podobným účelům, v prvé řadě však pro dětský domov a proto zejména nemovitosti nesmějí býti svému účelu odňaty a kromě dětí smí býti v nemovitostech umístěn jen nezbytně nutný personál zaměstnaný správou nemovitostí, jakož i dozorem na děti a jejich stravováním a výchovou.
S ohledem na shora uvedené se kupující zavazuje k zachování tohoto odkazu a prodávané nemovitosti využívat pouze k účelu, ke kterému si je kupuje.
V případě, že prodávané nemovitosti nebude kupující moci využívat ke sjednanému účelu nebo k účelu, který naplňuje odkaz paní Barbory Smeykalové, zavazuje se kupující jednat s prodávajícím o dalším využití prodávaných nemovitostí tak, aby jejich následné využití respektovalo tento odkaz.