Historie zařízení ve Žďáře nad Sázavou

 • Odloučené pracoviště výchovného ústavu Velké Meziříčí od roku 1991.
 • Pracovně výchovná skupina – chlapci pracovali v ŽĎAS a.s. a pak na různých pomocných pozicích ve Žďáře nad Sázavou a okolí.
 • Od konce 90 let - postupné začleňování do běžných studijních programů na SŠ ve Žďáře n. S. a okolí
 • Zařízení nejprve sídlilo v bytovém domě, v nájmu města.
 • Později přešlo do nájemní budovy na ulici Veselská.
 • Budova zařízení patřila městu Žďár n. S., snahy o odkoupení v minulosti selhaly, vzhledem k morálnímu břemenu a zachování odkazu původních majitelů
 • V roce 2014 po dohodě s městem byla budova odkoupena zřizovatelem MŠMT za cca 6 mil. Kč – morální břemeno a zachování odkazu původních majitelů zůstalo v kupní smlouvě (viz níže výňatek z kupní smlouvy)
 • Z důvodu zákona o ústavní výchově a prováděcí vyhlášky vzešla nutnost rekonstrukce budovy a stavební úpravy pro naplnění ubytovacího standardu dětí v ústavní péči.
 • V roce 2015 předložen záměr na rekonstrukci – studie byla odhadnuta na částku 45 mil Kč.
 • V roce 2018 studie přepracována, předložena zřizovateli k posouzení, odhad rekonstrukce cca 28 mil Kč.
 • V roce 2019 zřízení ambulance střediska výchovné péče.
 • Od roku 2020 zahájeno plánovaní rekonstrukce  - zpracování projektové dokumentace k stavebnímu povolení – rozpočet rekonstrukce budovy včetně vybavení a terénních úprav v částce cca 36 mil Kč.
 • V listopadu 2020 došlo k vydání stavebního povolení.
 • V prosinci 2020 podán investiční záměr a žádost o dotaci ke zřizovateli – MŠMT.
 • Výsledek společného jednání  únor 2021 – rozhodnuto o postupném utlumení zařízení z důvodu vysokých nákladů na rekonstrukci budovy a nepotřebnosti zařízení tohoto typu pro chlapce 15-18 let (zdůvodnění - dostatek kapacity v jiných zařízeních).
 • Od roku 2019 vynaloženo téměř 2 mil Kč na veškeré přípravné práce související s přípravou rekonstrukce  (Studie, projektová dokumentace, odborné posudky, kanalizační přípojka. Dále byla zjištěna možnost dotace ze SFŽP ve výši 9 mil Kč).

Výňatek z kupní smlouvy k prodeji budovy ústavu MŠMT se závazkem využívání budovy pro děti

III.
Prodávané nemovitosti město nabylo od paní Barbory Smeykalové, která je bezúplatně postoupila v roce 1946 s tím, že tyto nemovitosti mají a smí sloužit vždy a jen účelům sledovaným Okresní péčí o mládež, zejména umístění sirotků a opuštěných dětí okresu Města Žďáru nad Sázavou do patnáctého roku jejich věku a jiným podobným účelům, v prvé řadě však pro dětský domov a proto zejména nemovitosti nesmějí býti svému účelu odňaty a kromě dětí smí býti v nemovitostech umístěn jen nezbytně nutný personál zaměstnaný správou nemovitostí, jakož i dozorem na děti a jejich stravováním a výchovou.
S ohledem na shora uvedené se kupující zavazuje k zachování tohoto odkazu a prodávané nemovitosti využívat pouze k účelu, ke kterému si je kupuje.
V případě, že prodávané nemovitosti nebude kupující moci využívat ke sjednanému účelu nebo k účelu, který naplňuje odkaz paní Barbory Smeykalové, zavazuje se kupující jednat s prodávajícím o dalším využití prodávaných nemovitostí tak, aby jejich následné využití respektovalo tento odkaz.